Tuesday, November 27, 2012

Pengaruh Raja Dalam Politik Melayu I

Pengaruh Raja dalam Politik Melayu : Agama Raja-raja Melayu


Masyarakat Melayu umumnya telah lama wujud di nusantara ini bahkan bangsa ini juga telah memiliki struktur pemerintahan dan politik yang begitu sistematik dan teratur. Sebermula kerajaan melayu kuno seperti Funan, Srivijaya bahkan lebih lama lagi seperti Kerajaan Sailendria dan Matahari telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja ataupun lebih dikenali sebagai monarki. Dipercayai juga bahawasanya, masyarakat Melayu merupakan bangsa pertama yang mengasaskan pemerintahan monarki di dunia dan secara tidak langsung layak digelar sebagai pengamal sistem monarki yang tertua di dunia. Sehubungan dengan itu, bagi menghuraikan sejauh mana pengaruh raja dalam politik Melayu khususnya di Tanah Melayu pada hari ini yang digelar sebagai Malaysia, maka menjadi pra-syarat bagi penulis untuk mengenengahkan dua aspek utama. Pertamanya perihal susur galur atau asal usul raja-raja Melayu dan juga anutan agama atau kepercayaan baginda sekalian. 

Salasilah raja-raja Melayu dapat dikenal pasti penceritaan melalui tiga zaman yang berbeza iaitu zaman Hindu-Buddha, zaman kedatangan Islam dan zaman pasca moden pada hari ini. Asal usul raja di alam Melayu sebelum abad ke 15M, adalah berasaskan konsep kosmologi iaitu raja merupakan simbol kosmos manakala rakyat berada di bawah penguasaannya. Melalui konsep ini maka terbentuklah konsep dewaraja (Dr. Hj Abdullah Ishak: 1990). Dewaraja bermaksud raja adalah jelmaan dewa Shiva dan Vishn (James L. Peacock 1973 : 14).

“The king, therefore was a god, “Siva-Buddha is He, material-immaterial by nature’, sang the poet of Majapahit of his king. He is surely Ruler over the rulers of the world’. Of Air-Langga it is said that he was an incarnation of Vishnu and also incarnated as Vishnu, and also incarnates as Shiva, an event celebrated by a volcanic eruption at his birth. Ken Angrok, incarnated as Vishnu was also the adopted child of Shiva. To assure that Ken Angrok exuded the divine light and heat royalty, he was married with a flaming womb.” 

Oleh hal yang demikian, golongan raja dan bangsawan yang menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat telah dianggap mulia dan suci dari dosa dan hasil dari kepercayaan itu telah membentuk sebuah kewajipan bagi rakyat untuk mentaati golongan ini (Shaharuddin 1988). Namun begitu, hasil pandangan dua mereka sebenarnya telah dicantas oleh Kitab Suci Agama Veda (Hindu) kerana ketaatan yang mutlak itu hanyalah pada Maha Pencipta sahaja sementara Dewa Vishnu dan Shiva itu ialah makhluk semata-semata.

Maha Upanishad 1:
“eko vai narayana asin, na brahma na isano napo nagni, saman neme dyav-aprthivi, na naksatrani na suryah.”
Maksudnya :
(Pada awal ciptaan yang ada hanya Narayana. Tak ada dewa Brahma, dewa Siwa, api, bulan, bintang dilangit ataupun matahari)
Bhagavad-gita 9.25
“Orang yang menyembah dewa-dewa akan dilahirkan di antara para dewa, orang yang menyembah leluhur akan pergi ke leluhur, orang yang menyembah hantu dan roh halus akan dilahirkan di tengah-tengah makhluk-makhluk seperti itu, dan orang yang menyembah-Ku akan hidup bersama-Ku.”

            Kedua-dua kitab ini terkelompok dalam golongan Kitab Smriti yang mengandungi ucapan, perbuatan dan tulisan daripada rishi (orang mulia). Perkataan ‘Upanishad’ ini berakar daripada perkataan ‘ajaran yang teramat rahsia’ yang menjelaskan mengenai penciptaan dewa-dewa, alam dan pembebasan daripada kebodohan. ‘Bhagavad-gita’ pula mengandungi maksud ‘Nyanyia Ilahi’ yang mengandungi kisah-kisah dan mendapat kedudukan yang penting dalam himpunan Mahabhrata (Joesoef Sou’yb : 1996).
      Kepercayaan ini terus berkekalan sehinggalah bermulanya dakwah Islam ke tanah Melayu ini. Kedatangan Islam yang pertama dipercayai telah didorong oleh ucapan Nabi terhadap para sahabat untuk berdakwah ke Alam Melayu ini. Ucapan Nabi Muhammad S.A.W ini telah didapati dalam dua kitab sejarah agung Melayu iaitu Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)[4] :

            “Sepeninggal aku telah wafat kelak, akan muncul sebuah negeri di bawah angin, Samundra namanya.”“Apabila terdengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah bahtera untuk membawa perkakas dan alat kerajaan ke negeri itu, serta kamu Islamkan sekalian isi negeri itu, serta ajar mereka mengucap dua kalimah syahadat. Kerana dalam negeri itu kelak banyak orang yang akan menjadi wali Allah.” “Tetapi semasa kamu hendak pergi ke negeri itu, hendaklah kamu singgah mengambil seorang fakir di negeri Mengiri, bawalah fakir itu bersama-sama belayar ke negeri Samundra itu.” (A. Samad Ahmad : 2010)

            Sebenarnya telah timbul satu persoalan penting dalam ucapan Nabi S.A.W iaitu di manakah Samundra itu? Di dalam kitab Sulalatus Salatin, Samundra itu telah diperintah oleh Merah Silu yang kemudiannya dinamai sebagai Sultan al Malikus Salih. Kawasan pemerintahan baginda pula ialah Samudera-Pasai. Namun jikalau diteliti dalam dimensi yang berbeza, perkataan ‘Samundra’ ini berasal daripada perkataan Sanskrit yang membawa maksud ‘lautan’. Jikalau digabungkan antara perkataan negari & Samundra, maka makna baru akan diperoleh iaitu, Negeri Lautan yang lebih dikenali sebagai kerajaan maritim.

            Sebermula era dakwah Islam di Nusantara, kedudukan raja-raja Melayu masih dimuliakan dalam masyarakat Melayu namun baginda telah dikaitkan dengan keturunan Iskandar Zulkarnain dan juga keturunan Nabi Sulaiman A’laihis Salam (A.S). Walaupun sesetengah masyarakat mendakwa bahawa teori-teori seumpama ini merupakan cerminan psikologi manusia yang ghairah untuk berada dalam susur galur yang mulia, namun teori sedemikian wajar mendapat tempat di pentas akademik untuk mendapat pertimbangan yang adil. 

            Walaupun semenjak sedemikian lamanya masyarakat mempercayai bahawa Raja-raja Melayu dan sekalian rakyatnya menganuti agama Hindu-Buddha pada satu ketika dahulu, kemudian berlakunya perpindahan anutan agama secara besar-besaran  kepada agama Islam (syariat Nabi Muhammad S.A.W) di Tanah Melayu, namun telah wujud beberapa teori baharu yang mengemas kini kembali fakta tersebut. Hal ini dapat dirujuk apabila dilakukan rujuk silang antara catatan Orientalis, tempatan dan rangkuman perkaitan ini dapat diperjelaskan lagi melalui Kitab Veda ;

1)      Orientalist : Masyarakat Melayu yang terdiri daripada raja dan rakyatnya
  menganuti agama Hindu-Buddha yang kininya agama politeisme.
2)       Tempatan : Keturunan raja-raja Melayu berasal daripada Iskandar Zulkarnain dan
   menganuti agama Hanif Nabi Ibrahim bersama-sama rakyatnya.

            Maka telah timbul beberapa persoalan kerana telah dicatatkan berlakunya dua pengamalan agama pada masa yang sama. Jadi adakah salah satu daripada catatan ini merupakan fakta yang salah? Ataupun Agama Veda ini merupaka ajaran agama Hanif Nabi Ibrahim di Nusantara ini? Kitab Veda sekaligus menjawab persoalan ini apabila di dalamnya terkandung ajaran tauhid dan wujudnya kesan jejak daripada Nabi Ibrahim A.S.

“Ya eko asti damsanã mahãri – ugro abhi vrataih” (Rig Veda VIII.1.27)
“Ia yang Maha Esa, yang mengagumkan, agung dan kuat serta mengedalikan hukum suci-Nya”
            Tanda wujudnya kesan jejak Nabi Ibrahim dalam ayat lain yang selari dengan teks Quran yang memiliki dua kata kunci utama iaitu jejak Nabi Ibrahim dan keberadaannya di Baitullah (Rumah Allah) yang diberkahi ;
“Brhama berdiam di tempat ini yang dinaugi cahaya langit dan dilindungi rahmat tuhan. Ini adalah tempat kehidupan spiritualiti bagi banyak orang dan belum pernah ditaklukkan.”
(Artharva Veda X:2,33) [5]

            Bahkan beberapa sarjana berpendapat keberadaan nama Brahma dan Saraswati dalam kitab Veda adalah nama daripada Abraham/Ibrahim dan Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim. (Muhammad Alexander : 2011). Maka melalui sokongan-sokongan daripada pelbagai sarjana pasca moden dan juga bukti-bukti daripada dua kitab suci agama jelas menyimpulkan bahawa Veda itu sebahagian daripada suhuf Ibrahim dan sekaligus membuktikan bahawa Raja-raja dan Masyarakat Melayu purba menganut fahaman monoteisme, Agama Hanif Ibrahim.

 Catatan :-
1.      
    4- Pengislaman Raja Samudera-Pasai, Sultan Malik Saleh telah mendorong pula kepada pengislaman Raja Melaka, Sultan Muhammad Syah seabad kemudian dan rentetan daripada peristiwa ini telah menjadi faktor penarik kemunculan Ahlul Bait ‘gelombang pertama’ di Alam Nusantara (Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad & Suzana Hj Othman : 2009)
2.   5- Teks Veda ini ditulis oleh Abdul Haq Vidyarti (2008) yang telah diterjamahkan dalam judulnya ‘Ramalan tentang Muhammad’. Beliau menyebutkan bahawa Brahma ialah Ibrahim A.S manakala Baitullah (Kaabah) adalah selari dengan “Baik di bangun tinggi, dindingnya lurus ataupun tidak, tetapi tuhan tampak di setiap sisinya. Dia yang tahu Rumah Tuhan, tahun itu kerana tuhan dipuja di sana”  (Atharva Veda X:28)

No comments: